Board of Directors

Chairman Kanshiro Toyoda
President Yasumori Ihara
Directors
 • Makoto Mitsuya
 • Naofumi Fujie
 • Hitoshi Okabe
Directors
 • Kazumi Usami
 • Kazuhisa Ozaki
 • Masahiro Nishikawa
 • Hiroshi Uenaka
 • Satoshi Ogiso
 • Kanichi Shimizu
 • Toshio Kobayashi
 • Tsunekazu Haraguchi
 • Michiyo Hamada

※Outside board member under Japanese corporate law

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Members
 • Toshikazu Nagura
 • Masayoshi Hotta
 • Mitsuhisa Kato
 • Ryo Kobayashi
 • Hikaru Takasu