Board of Directors

Chairman Kanshiro Toyoda
President Yasumori Ihara
Executive Vice Presidents
 • Makoto Mitsuya
 • Naofumi Fujie
 • Hitoshi Okabe
Directors
 • Kazumi Usami
 • Kazuhisa Ozaki
 • Masahiro Nishikawa
 • Hiroshi Uenaka
 • Satoshi Ogiso
 • Kanichi Shimizu
 • Toshio Kobayashi
 • Tsunekazu Haraguchi
 • Michiyo Hamada

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Members
 • Toshikazu Nagura
 • Masayoshi Hotta
 • Mitsuhisa Kato
 • Ryo Kobayashi
 • Hikaru Takasu

Operating Officers

Executive Vice Presidents
 • Kiyotaka Ise
 • Toshiyuki Mizushima
Senior Managing Officers
 • Kazumi Usami
 • Shinsuke Yagi
 • Takahisa Hirose
 • Ryuji Nakamura
 • Motohiro Takemura
 • Masahiro Nishikawa
 • Shinji Mio
 • Hiroaki Tatematsu
 • Hiroshi Uenaka
 • Shintaro Ito
 • Hirotoshi Ito
 • Masato Shimei
Managing Officers
 • Akira Nakamura
 • Shingo Sanjo
 • Koji Aoki
 • Katsuhiko Eguchi
 • Satoshi Maenuma
 • Aritsune Kawasaki
 • Yoshio Sakamoto
 • Morito Oshita
 • Shunji Sakakibara
 • Makoto Kamiya
 • Hisanori Kobayashi
 • Toshio Tanaka
 • Katsuhiro Sugiura
 • Tsuyoshi Osada
 • Scott Turpin
 • Kazuto Koyama
 • Shin Sasaki
 • Shinro Umemura
 • Yoshiaki Kuroyanagi
 • Akihito Shiota